Tầm nhìn và sứ mệnh - Hệ thống đào tạo MGK
  • Tầm nhìn: Phát triển Hệ thống đào tạo trở thành Hệ thống trường đào tạo thẩm mỹ chuyên nghiệp nhất Việt Nam, đạt tiêu chuẩn quốc tế.
  • Sứ mệnh của Hệ thống Đào tạo MGK là đào tạo và cung cấp những chuyên gia thẩm mỹ có Tâm, có Tầm và có Tài đạt các tiêu chuẩn về bằng cấp và trình độ đạt tiêu chuẩn Quốc Tế.

+ Trở thành đối tác tư vấn chiến lược và xây dựng thành công cho các chủ thẩm mỹ.

+ Tạo nên môi trường kinh doanh ngành thẩm mỹ liêm chính và lành mạnh.

+ Tạo công ăn việc làm, góp phần vào sự nghiệp đào tạo của đất nước.

The bad news is that they are being paid attention to in very imperfect ways.